Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Posted by / 21-Mar-2020 06:19

(Al-Bukhari: 4856 – Muslim: 1418) Itinakda ng Allah ang lalaki bilang tagapagtaguyod para sa babae, siya ay may pananagutan sa kalagayan ng babae, sa pagpapatnubay sa kanya at pangangalaga sa kanya, tulad ng pagtataguyod sa lahat ng kanyang kinasasakupan, at sa anumang ang ipinag-utos sa kanya [bilang tungkulin] ukol sa mga pananalaping pananagutan. An-Nisa’ (4): 34 Kabilang sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ang kakayahan nito sa pagpapakaligaya at pakikipagtalik, at nakabubuti sa kanya ang magpaganda at maghanda para sa kanya, at kapag tumanggi ang babae sa pagtugon sa kanyang asawa sa pakikipagtalik, siya ay nasadlak sa ipinagbabawal at nagkasala ng malaking kasalanan, maliban kung siya ay may makatuwirang dahilan tulad ng Hayd (regla), pag-aayuno na obligado, karamdaman at ng mga nakakatulad nito.Sinabi ng Sugo ng Allah r : “Kapag inanyahan ng lalaki ang kanyang asawa tungo sa kanyang higaan [upang magtalik], at siya ay tumanggi, pagkatapos ay nakatulog ito na napopoot sa kanya, siya ay isinumpa ng mga anghel hanggang sa kinaumagahan”.(Muslim: 1469) At binibigyang-diin ng Propeta r ang pangangalaga sa mga kababaihan at ang pakikisama sa kanila sa kabutihan at kahusayan kabilang na rito ang babala na ang likas na katangian ng babae sa sikolohiya at damdamin ay kakaiba sa lalaki, at ang pagkakaiba na ito ay isang kaganapan para sa pamilya, at kailangan na ang pagkakaiba na ito ay hindi maging dahilan ng pagkasira at paghihiwalay.Batay sa sinabi niya r : “Pagpayuhan ninyo ang mga kababaihan, katotohanan, ang babae ay nilikha mula sa tadyang, kailanman ay hindi siya maging matuwid sa iyo sa anupamang paraan, kaya kung ikaw man ay magpakaligaya sa kanya, ikaw ay makapagpapaligaya sa kanya datapuwa’t nasa kanya pa rin ang pagkabaluktot, at kung ikaw ay humayo upang ituwid ito, siya ay iyong masisira, at ang pagsira sa kanya ay ang paghihiwalay sa kanya”.a pamamagitan ng Ramadan inaalala ng mga Muslim ang unang beses na pagkikita ng anghel na si Gabriel at Propeta Muhammad.

(Abu Daud: 2142) Kaya kinakailangan na pangalagaan ang likas na katangian ng babae na kaiba sa likas na katangian ng lalaki, at ang paghahanap upang suriin ang buhay sa lahat ng anggulo nito, sapagka’t walang sinuman ang nakakaligtas sa mga kamalian, kaya kailangan natin ang pagtitiyaga at pagsusuri sa positibong paraan, at ang Kataas-taasang Allah ay nagbigay-babala sa dalawang mag-asawa sa pagsusuri sa mga positibong anggulo. Surah Al-Baqarah (2): 237 At siya r ay nagsabi: “Huwag mapoot ang isang naniniwalang lalaki sa isang naniniwalang na babae, kung kinamumuhian man niya ang isang pag-uugali nito, siya naman ay nalulugod sa kanya sa iba pa nitong pag-uugali”.

Silipin lang ang mga aklat at sariwain ang kasaysayan, hindi na magtataka kung bakit ganoon kaigting ang pakikibaka ng mga Muslim para sa kalayaan.

Kaiba sa estilong “kanya-kanyang” pagpapahayag ng paniniwala sa relihiyon, pinagkakaisa ng Duyog ang iba’t ibang pananampalataya.

(Al-Bukhari: 3065 – Muslim: 1436) Kaya isa sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na huwag papasukin sa kanyang tahanan ang sinumang kinasusuklaman niya.

Sinabi ng Sugo ng Allah r : “Hindi marapat sa isang babae na mag-ayuno at ang kanyang asawa ay kapiling niya maliban sa kanyang pahintulot, at huwag siya (babae) magpapahintulot sa kanyang tahanan maliban sa kanyang pahintulot”.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-34pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-6pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-69

Ang ganitong tradisyon ay sinimulan ng mga komunidad ng mga Muslim at Kristiyano sa Mindanao, tulad ng Romano Katoliko, Protestante, Aglipayano, at iba pa.

One thought on “pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas”

  1. If anything, youngsters in the group spend as much time interacting with their same-sex friends as they do with members of the opposite sex. Ron Eagar, a pediatrician at Denver Health Medical Center, views group dating as a healthy way for adolescents to ease into the dating pool rather than dive in.